Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

4. – 7. júla 2019
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Tešíme sa na stretnutie s vami na 65. ročníku
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Tešíme sa na stretnutie s vami na 65. ročníku

Termín

4. – 7. júla 2019

Miesto

Obec Východná

O festivale


Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier ožijú bohaté ľudové tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej kultúry.

Počas jeho 65-ročnej histórie sa z festivalu stala vrcholná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi 1 400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov.

K festivalu Východná už neodmysliteľne patria aj ľudoví remeselníci, výrobcovia a umelci a v poslednom období sú najzaujímavejšími interaktívne a zážitkové programy – tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti.

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, preto v nás pri každom kontakte dokáže vyvolávať radosť zo vzájomného stretnutia a oživovať nielen históriu, ale aj city. Staňte sa aj vy súčasťou tejto oslavy.HRANICE A BEZ HRANÍC...

Hranica, medza, prah, zlom, premena. Rozhranie medzi minulosťou a prítomnosťou, snom a skutočnosťou, životom a smrťou, dňom a nocou, hranica medzi javiskom a hľadiskom. Ľudí dodnes delia viac či menej reálne hranice. Tie prirodzené, geografické hranice vytvorené riekami a horskými masívmi členených regiónov, etnické hranice oblastí osídlených Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, Nemcami, Bulharmi, ale aj Goralmi, Rómami a ďalšími našimi národnosťami a etnickými skupinami či s tým súvisiace hranice vierovyznaní. Tie naše, ľudským vnímaním sveta stanovené hranice sociálne a profesijné. A potom hranice, ktoré prinášajú dejiny – hranice historických období, ktoré ovplyvnili aj hranice vývinu foriem tanca, hudby, spevu, zvykov, obradov či etického a estetického vnímania sveta.

Ak by sme sa mali zamyslieť nad otázkou vymedzenia týchto hraníc, matematická presnosť by narážala na… život. Na ľudskú zvedavosť, tendenciu prekračovať hranice poznania, vymyslieť niečo, čo ešte nikto na svete. A tak by sme veľmi ťažko identifikovali, kedy ktoré sídlo patrilo do toho či iného regiónu, kedy presne sa objavilo harmonické hudobné myslenie či staré párové tance, kedy medzi rodinu našich predkov prišiel „genofond“ inej etnicity a kedy a v akom prostredí sa presne zrodil obrad vítania novej jari.

Medzi prvotné formy hraníc patria tie dané biologickými princípmi a samotnou ľudskou prirodzenosťou. Hranice veku, rodu, roly človeka v istej etape života. A možno práve tieto prirodzené hranice nepredstavujú bariéru prístupnosti a sú v skutočnosti mostom. Širokým, spájajúcim ľudí, regióny, kontinenty, svet. Lebo všetci bez rozdielu sme predovšetkým ľudskými bytosťami. Možno nás aj tohtoročný leitmotív festivalu o hraniciach medzi ľuďmi, ich stavaní, prekračovaní či búraní privedie k snahe, aby sme my ani naše potomstvo na našu spoločnú „ľudskosť“ nikdy nezabudli…

Predaj spustený

VSTUPENKY V 1. VLNE PREDAJA DO 31. 5. 2019 ZA ZVÝHODNENÉ CENY.

Press

Na festival majú voľný vstup len novinári vopred kreditovaní do termínu 10. júna 2019 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS. Umiestnenie Press centra je vyznačené na mape areálu.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra  každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Ubytovanie

STANOVÁ DEDINKA FFV

Info v príprave.

UBYTOVANIE V BLÍZKOSTI KONANIA FESTIVALU

Doprava

FFV aj vďaka partnerovi ARRIVA a podpore uľahčenia prístupovej dopravnej komunikácie zabezpečuje bezplatnú kyvadlovú dopravu pre návštevníkov zo železničnej stanice Východná smer Amfiteáter (Garáže SAD) a späť. Cestovný poriadok kyvadlovej dopravy k vybraným železničným spojom smer Žilina a Poprad nájdete tu.

Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky ŽSSK. Všetky osobné vlaky vrátane mimoriadnych vlakov ŽSSK s cieľovou zástavkou Východná nájdete v cestovnom poriadku ŽSSK na obdobie konania FFV 2019 tu aj s informáciou, ku ktorým spojom je zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava.

Predaj – stánky

Prihlášky do gastro zóny nájdete na stránke FFV tu. Všetky prihlášky sú smerované na e-mail: kultura@vychodna.eu. Obec Východná zabezpečuje výberovú komisiu, ktorá určuje a schvaľuje výber gastro a predajných stánkov. Cenník prenájmu vopred určených plôch na prenájom stánkov organizátorom FFV nájdete tu.

Parkovanie

Zabezpečuje obec Východná a pracovníci obce Východná. V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad Východná, Referát kultúry na kultura@vychodna.eu alebo 044 / 520 74 19.

Mapa parkovacích miest tu.

Shop

Na festivale bude zriadený NOCshop, v ktorom si môžete zakúpiť festivalový merchandising (tričká, mikiny, klobúky, fľašky, magnetky a ďalšie promo predmety).

Zákazy

 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam…);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach (KOŠIARIK) a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25.

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby budú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe tu.

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • kontrola stanovej dedinky;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – zákazy);
 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok…);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Odťahová a asistenčná služba  
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Banky

Slovenská sporiteľňa 0850 111 888
VÚB 0850 123 000, zo zahraničia: +421 2 4855 5970
Tatra banka 0800 00 1100, *1100, zo zahraničia: +421 2 5919 1000
ČSOB 0850 111 777, zo zahraničia: +421 2 5966 8844
UniCredit Bank 0800 14 00 14, *1111, zo zahraničia: +421 2 4950 1111
Poštová banka 0850 00 6500, +421 2 6828 5777, *6500, zo zahraničia: +421 2 5960 1122
PRIMA banka 0850 700 007, 041 / 5111 111, 02 / 6828 5777
OTB banka 0850 111 222, zo zahraničia: +421 2 5720 5080
City bank Europe 0800 004 696, +421 2 5823 0400
Fio banka +421 2 2085 0410, +421 2 2085 0411
Komerční banka 0800 118 100, 0800 171 007 zo zahraničia: +421 259 277 505
Privat banka +421 2 682 85 777, +421 2 682 85 750

Zdravotné poisťovne

Dôvera 0850 850 850
Všeobecná zdravotná poisťovňa 0850 003 003
Union 0850 003 333, 0850 112 211
Európsky preukaz ZP 0800 111 115

Mobilní operátori – infolinky

Orange 905, +421 905 905 905
Telefonika O2 949, 0940 940 940
Slovak Telekom 800123456

SOS | Únik

Únikové zóny:

Areál festivalu má štyri hlavné vstupné vchody/únikové východy: GATE 1/EXIT 1, GATE 2/EXIT 2, GATE 3/EXIT 3, GATE 4/EXIT 4 a ďalšie dva únikové východy ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5 a ÚNIKOVÝ VÝCHOD 6. Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

Odpad

FFV vyzýva návštevníkov festivalu o podporu a snahu znížiť negatívny vplyv na životné prostredie produkovaním čo najmenšieho objemu odpadu. V areáli festivalu sú vyznačené zberné miesta na odpad so základnou separáciou.

logo FFV (Facebook_profil)

ORGANIZÁTORI

SPOLUORGANIZÁTOR

organizátor NOC
organizátor Ministerstvo kultúry SR
organizátor obec Východná

PODPOROVATELIA

organizátor Liptovské kultúrne stredisko
organizátor Žilinský samosprávny kraj
organizátor ÚĽUV
logo Nadácia EPH
logo KETNO
logo Lucnica
logo SĽUK
logo IFJÚ Szivek

GENERÁLNI PARTNERI

logo Termostav
logo SSE

EXKLUZÍVNY PARTNER

logo Šariš

PARTNERI

logo Slovenská sporiteľňa
logo Ryba Žilina
logo Farma Východná
logo St. Nicolaus - Budiš
logo Tatranský čaj
logo Pavelka
logo Trans Motocentrum
logo Soitron

DOPRAVNÍ PARTNERI

logo ZSSK
logo ARRIVA

MEDIÁLNI PARTNERI

logo RTVS
logo Zoznam.sk

Miesto konania

Trasy

Nájsť trasu

Zadajte vašu polohu, zvoľte spôsob dopravy a kliknite na tlačidlo Nájsť trasy.

Kontakty

logo NOC (inv-b&w transparentny podklad - crop)

Národné osvetové centrum

nocka@nocka.sk
+421 2 204 71 202

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Programový výbor

Mgr. Tatiana Šišková
tatiana.siskova@nocka.sk
+421 2 204 71 204
Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
katarina.babcakova@nocka.sk
+421 2 204 71 257
Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.
lucia.ditmarova@nocka.sk
+421 2 204 71 255

Mgr. art. Ondrej Galbička
ondrej.galbicka@nocka.sk
+421 2 204 71 254
Mgr. Michal Noga
michal.noga@nocka.sk
+421 2 204 71 254

Tajomníčka festivalu

Ľudmila Iványiová
ludmila.ivanyiova@nocka.sk
+421 2 204 71 244

Kontakt pre médiá

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 2 204 71 266